Blink

Chia đông từ “blink” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ blink. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to blink

Quá khứ đơn
  • blinked

Quá khứ phân từ
  • blinked

Trần thuật

Thì hiện tại

I
blink

you
blink

he/she/it
blinks

we
blink

you
blink

they
blink

Thì hiện tại continuous

I
am blinking

you
are blinking

he/she/it
is blinking

we
are blinking

you
are blinking

they
are blinking

Quá khứ đơn

I
blinked

you
blinked

he/she/it
blinked

we
blinked

you
blinked

they
blinked

Quá khứ tiếp diễn

I
was blinking

you
were blinking

he/she/it
was blinking

we
were blinking

you
were blinking

they
were blinking

Hiện tại hoàn thành

I
have blinked

you
have blinked

he/she/it
has blinked

we
have blinked

you
have blinked

they
have blinked

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been blinking

you
have been blinking

he/she/it
has been blinking

we
have been blinking

you
have been blinking

they
have been blinking

Quá khứ hoàn thành

I
had blinked

you
had blinked

he/she/it
had blinked

we
had blinked

you
had blinked

they
had blinked

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been blinking

you
had been blinking

he/she/it
had been blinking

we
had been blinking

you
had been blinking

they
had been blinking

Tương lại đơn

I
will blink

you
will blink

he/she/it
will blink

we
will blink

you
will blink

they
will blink

Tương lại tiếp diễn

I
will be blinking

you
will be blinking

he/she/it
will be blinking

we
will be blinking

you
will be blinking

they
will be blinking

Tương lại hoàn thành

I
will have blinked

you
will have blinked

he/she/it
will have blinked

we
will have blinked

you
will have blinked

they
will have blinked

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been blinking

you
will have been blinking

he/she/it
will have been blinking

we
will have been blinking

you
will have been blinking

they
will have been blinking

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.