Betray

Chia đông từ “betray” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ betray. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to betray

Quá khứ đơn
  • betrayed

Quá khứ phân từ
  • betrayed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
betray

you
betray

he/she/it
betrays

we
betray

you
betray

they
betray

Thì hiện tại continuous

I
am betraying

you
are betraying

he/she/it
is betraying

we
are betraying

you
are betraying

they
are betraying

Quá khứ đơn

I
betrayed

you
betrayed

he/she/it
betrayed

we
betrayed

you
betrayed

they
betrayed

Quá khứ tiếp diễn

I
was betraying

you
were betraying

he/she/it
was betraying

we
were betraying

you
were betraying

they
were betraying

Hiện tại hoàn thành

I
have betrayed

you
have betrayed

he/she/it
has betrayed

we
have betrayed

you
have betrayed

they
have betrayed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been betraying

you
have been betraying

he/she/it
has been betraying

we
have been betraying

you
have been betraying

they
have been betraying

Quá khứ hoàn thành

I
had betrayed

you
had betrayed

he/she/it
had betrayed

we
had betrayed

you
had betrayed

they
had betrayed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been betraying

you
had been betraying

he/she/it
had been betraying

we
had been betraying

you
had been betraying

they
had been betraying

Tương lại đơn

I
will betray

you
will betray

he/she/it
will betray

we
will betray

you
will betray

they
will betray

Tương lại tiếp diễn

I
will be betraying

you
will be betraying

he/she/it
will be betraying

we
will be betraying

you
will be betraying

they
will be betraying

Tương lại hoàn thành

I
will have betrayed

you
will have betrayed

he/she/it
will have betrayed

we
will have betrayed

you
will have betrayed

they
will have betrayed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been betraying

you
will have been betraying

he/she/it
will have been betraying

we
will have been betraying

you
will have been betraying

they
will have been betraying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.