Benefit

Chia đông từ “benefit” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ benefit. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to benefit

Quá khứ đơn
  • benefited

Quá khứ phân từ
  • benefited

Trần thuật

Thì hiện tại

I
benefit

you
benefit

he/she/it
benefits

we
benefit

you
benefit

they
benefit

Thì hiện tại continuous

I
am benefiting

you
are benefiting

he/she/it
is benefiting

we
are benefiting

you
are benefiting

they
are benefiting

Quá khứ đơn

I
benefited

you
benefited

he/she/it
benefited

we
benefited

you
benefited

they
benefited

Quá khứ tiếp diễn

I
was benefiting

you
were benefiting

he/she/it
was benefiting

we
were benefiting

you
were benefiting

they
were benefiting

Hiện tại hoàn thành

I
have benefited

you
have benefited

he/she/it
has benefited

we
have benefited

you
have benefited

they
have benefited

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been benefiting

you
have been benefiting

he/she/it
has been benefiting

we
have been benefiting

you
have been benefiting

they
have been benefiting

Quá khứ hoàn thành

I
had benefited

you
had benefited

he/she/it
had benefited

we
had benefited

you
had benefited

they
had benefited

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been benefiting

you
had been benefiting

he/she/it
had been benefiting

we
had been benefiting

you
had been benefiting

they
had been benefiting

Tương lại đơn

I
will benefit

you
will benefit

he/she/it
will benefit

we
will benefit

you
will benefit

they
will benefit

Tương lại tiếp diễn

I
will be benefiting

you
will be benefiting

he/she/it
will be benefiting

we
will be benefiting

you
will be benefiting

they
will be benefiting

Tương lại hoàn thành

I
will have benefited

you
will have benefited

he/she/it
will have benefited

we
will have benefited

you
will have benefited

they
will have benefited

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been benefiting

you
will have been benefiting

he/she/it
will have been benefiting

we
will have been benefiting

you
will have been benefiting

they
will have been benefiting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.