Begin

Chia đông từ “begin” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ begin. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to begin

Quá khứ đơn
  • began

Quá khứ phân từ
  • begun

Trần thuật

Thì hiện tại

I
begin

you
begin

he/she/it
begins

we
begin

you
begin

they
begin

Thì hiện tại continuous

I
am beginning

you
are beginning

he/she/it
is beginning

we
are beginning

you
are beginning

they
are beginning

Quá khứ đơn

I
began

you
began

he/she/it
began

we
began

you
began

they
began

Quá khứ tiếp diễn

I
was beginning

you
were beginning

he/she/it
was beginning

we
were beginning

you
were beginning

they
were beginning

Hiện tại hoàn thành

I
have begun

you
have begun

he/she/it
has begun

we
have begun

you
have begun

they
have begun

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been beginning

you
have been beginning

he/she/it
has been beginning

we
have been beginning

you
have been beginning

they
have been beginning

Quá khứ hoàn thành

I
had begun

you
had begun

he/she/it
had begun

we
had begun

you
had begun

they
had begun

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been beginning

you
had been beginning

he/she/it
had been beginning

we
had been beginning

you
had been beginning

they
had been beginning

Tương lại đơn

I
will begin

you
will begin

he/she/it
will begin

we
will begin

you
will begin

they
will begin

Tương lại tiếp diễn

I
will be beginning

you
will be beginning

he/she/it
will be beginning

we
will be beginning

you
will be beginning

they
will be beginning

Tương lại hoàn thành

I
will have begun

you
will have begun

he/she/it
will have begun

we
will have begun

you
will have begun

they
will have begun

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been beginning

you
will have been beginning

he/she/it
will have been beginning

we
will have been beginning

you
will have been beginning

they
will have been beginning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.