Beach

Chia đông từ “beach” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ beach. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to beach

Quá khứ đơn
  • beached

Quá khứ phân từ
  • beached

Trần thuật

Thì hiện tại

I
beach

you
beach

he/she/it
beaches

we
beach

you
beach

they
beach

Thì hiện tại continuous

I
am beaching

you
are beaching

he/she/it
is beaching

we
are beaching

you
are beaching

they
are beaching

Quá khứ đơn

I
beached

you
beached

he/she/it
beached

we
beached

you
beached

they
beached

Quá khứ tiếp diễn

I
was beaching

you
were beaching

he/she/it
was beaching

we
were beaching

you
were beaching

they
were beaching

Hiện tại hoàn thành

I
have beached

you
have beached

he/she/it
has beached

we
have beached

you
have beached

they
have beached

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been beaching

you
have been beaching

he/she/it
has been beaching

we
have been beaching

you
have been beaching

they
have been beaching

Quá khứ hoàn thành

I
had beached

you
had beached

he/she/it
had beached

we
had beached

you
had beached

they
had beached

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been beaching

you
had been beaching

he/she/it
had been beaching

we
had been beaching

you
had been beaching

they
had been beaching

Tương lại đơn

I
will beach

you
will beach

he/she/it
will beach

we
will beach

you
will beach

they
will beach

Tương lại tiếp diễn

I
will be beaching

you
will be beaching

he/she/it
will be beaching

we
will be beaching

you
will be beaching

they
will be beaching

Tương lại hoàn thành

I
will have beached

you
will have beached

he/she/it
will have beached

we
will have beached

you
will have beached

they
will have beached

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been beaching

you
will have been beaching

he/she/it
will have been beaching

we
will have been beaching

you
will have been beaching

they
will have been beaching

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.