Bar

Chia đông từ “bar” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bar. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bar

Quá khứ đơn
  • barred

Quá khứ phân từ
  • barred

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bar

you
bar

he/she/it
bars

we
bar

you
bar

they
bar

Thì hiện tại continuous

I
am barring

you
are barring

he/she/it
is barring

we
are barring

you
are barring

they
are barring

Quá khứ đơn

I
barred

you
barred

he/she/it
barred

we
barred

you
barred

they
barred

Quá khứ tiếp diễn

I
was barring

you
were barring

he/she/it
was barring

we
were barring

you
were barring

they
were barring

Hiện tại hoàn thành

I
have barred

you
have barred

he/she/it
has barred

we
have barred

you
have barred

they
have barred

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been barring

you
have been barring

he/she/it
has been barring

we
have been barring

you
have been barring

they
have been barring

Quá khứ hoàn thành

I
had barred

you
had barred

he/she/it
had barred

we
had barred

you
had barred

they
had barred

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been barring

you
had been barring

he/she/it
had been barring

we
had been barring

you
had been barring

they
had been barring

Tương lại đơn

I
will bar

you
will bar

he/she/it
will bar

we
will bar

you
will bar

they
will bar

Tương lại tiếp diễn

I
will be barring

you
will be barring

he/she/it
will be barring

we
will be barring

you
will be barring

they
will be barring

Tương lại hoàn thành

I
will have barred

you
will have barred

he/she/it
will have barred

we
will have barred

you
will have barred

they
will have barred

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been barring

you
will have been barring

he/she/it
will have been barring

we
will have been barring

you
will have been barring

they
will have been barring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.