Bankrupt

Chia đông từ “bankrupt” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bankrupt. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bankrupt

Quá khứ đơn
  • bankrupted

Quá khứ phân từ
  • bankrupted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bankrupt

you
bankrupt

he/she/it
bankrupts

we
bankrupt

you
bankrupt

they
bankrupt

Thì hiện tại continuous

I
am bankrupting

you
are bankrupting

he/she/it
is bankrupting

we
are bankrupting

you
are bankrupting

they
are bankrupting

Quá khứ đơn

I
bankrupted

you
bankrupted

he/she/it
bankrupted

we
bankrupted

you
bankrupted

they
bankrupted

Quá khứ tiếp diễn

I
was bankrupting

you
were bankrupting

he/she/it
was bankrupting

we
were bankrupting

you
were bankrupting

they
were bankrupting

Hiện tại hoàn thành

I
have bankrupted

you
have bankrupted

he/she/it
has bankrupted

we
have bankrupted

you
have bankrupted

they
have bankrupted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been bankrupting

you
have been bankrupting

he/she/it
has been bankrupting

we
have been bankrupting

you
have been bankrupting

they
have been bankrupting

Quá khứ hoàn thành

I
had bankrupted

you
had bankrupted

he/she/it
had bankrupted

we
had bankrupted

you
had bankrupted

they
had bankrupted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been bankrupting

you
had been bankrupting

he/she/it
had been bankrupting

we
had been bankrupting

you
had been bankrupting

they
had been bankrupting

Tương lại đơn

I
will bankrupt

you
will bankrupt

he/she/it
will bankrupt

we
will bankrupt

you
will bankrupt

they
will bankrupt

Tương lại tiếp diễn

I
will be bankrupting

you
will be bankrupting

he/she/it
will be bankrupting

we
will be bankrupting

you
will be bankrupting

they
will be bankrupting

Tương lại hoàn thành

I
will have bankrupted

you
will have bankrupted

he/she/it
will have bankrupted

we
will have bankrupted

you
will have bankrupted

they
will have bankrupted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been bankrupting

you
will have been bankrupting

he/she/it
will have been bankrupting

we
will have been bankrupting

you
will have been bankrupting

they
will have been bankrupting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.