Bang

Chia đông từ “bang” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bang. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bang

Quá khứ đơn
  • banged

Quá khứ phân từ
  • banged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bang

you
bang

he/she/it
bangs

we
bang

you
bang

they
bang

Thì hiện tại continuous

I
am banging

you
are banging

he/she/it
is banging

we
are banging

you
are banging

they
are banging

Quá khứ đơn

I
banged

you
banged

he/she/it
banged

we
banged

you
banged

they
banged

Quá khứ tiếp diễn

I
was banging

you
were banging

he/she/it
was banging

we
were banging

you
were banging

they
were banging

Hiện tại hoàn thành

I
have banged

you
have banged

he/she/it
has banged

we
have banged

you
have banged

they
have banged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been banging

you
have been banging

he/she/it
has been banging

we
have been banging

you
have been banging

they
have been banging

Quá khứ hoàn thành

I
had banged

you
had banged

he/she/it
had banged

we
had banged

you
had banged

they
had banged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been banging

you
had been banging

he/she/it
had been banging

we
had been banging

you
had been banging

they
had been banging

Tương lại đơn

I
will bang

you
will bang

he/she/it
will bang

we
will bang

you
will bang

they
will bang

Tương lại tiếp diễn

I
will be banging

you
will be banging

he/she/it
will be banging

we
will be banging

you
will be banging

they
will be banging

Tương lại hoàn thành

I
will have banged

you
will have banged

he/she/it
will have banged

we
will have banged

you
will have banged

they
will have banged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been banging

you
will have been banging

he/she/it
will have been banging

we
will have been banging

you
will have been banging

they
will have been banging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.