Bag

Chia đông từ “bag” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ bag. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to bag

Quá khứ đơn
  • bagged

Quá khứ phân từ
  • bagged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
bag

you
bag

he/she/it
bags

we
bag

you
bag

they
bag

Thì hiện tại continuous

I
am bagging

you
are bagging

he/she/it
is bagging

we
are bagging

you
are bagging

they
are bagging

Quá khứ đơn

I
bagged

you
bagged

he/she/it
bagged

we
bagged

you
bagged

they
bagged

Quá khứ tiếp diễn

I
was bagging

you
were bagging

he/she/it
was bagging

we
were bagging

you
were bagging

they
were bagging

Hiện tại hoàn thành

I
have bagged

you
have bagged

he/she/it
has bagged

we
have bagged

you
have bagged

they
have bagged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been bagging

you
have been bagging

he/she/it
has been bagging

we
have been bagging

you
have been bagging

they
have been bagging

Quá khứ hoàn thành

I
had bagged

you
had bagged

he/she/it
had bagged

we
had bagged

you
had bagged

they
had bagged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been bagging

you
had been bagging

he/she/it
had been bagging

we
had been bagging

you
had been bagging

they
had been bagging

Tương lại đơn

I
will bag

you
will bag

he/she/it
will bag

we
will bag

you
will bag

they
will bag

Tương lại tiếp diễn

I
will be bagging

you
will be bagging

he/she/it
will be bagging

we
will be bagging

you
will be bagging

they
will be bagging

Tương lại hoàn thành

I
will have bagged

you
will have bagged

he/she/it
will have bagged

we
will have bagged

you
will have bagged

they
will have bagged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been bagging

you
will have been bagging

he/she/it
will have been bagging

we
will have been bagging

you
will have been bagging

they
will have been bagging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.