Award

Chia đông từ “award” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ award. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to award

Quá khứ đơn
  • awarded

Quá khứ phân từ
  • awarded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
award

you
award

he/she/it
awards

we
award

you
award

they
award

Thì hiện tại continuous

I
am awarding

you
are awarding

he/she/it
is awarding

we
are awarding

you
are awarding

they
are awarding

Quá khứ đơn

I
awarded

you
awarded

he/she/it
awarded

we
awarded

you
awarded

they
awarded

Quá khứ tiếp diễn

I
was awarding

you
were awarding

he/she/it
was awarding

we
were awarding

you
were awarding

they
were awarding

Hiện tại hoàn thành

I
have awarded

you
have awarded

he/she/it
has awarded

we
have awarded

you
have awarded

they
have awarded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been awarding

you
have been awarding

he/she/it
has been awarding

we
have been awarding

you
have been awarding

they
have been awarding

Quá khứ hoàn thành

I
had awarded

you
had awarded

he/she/it
had awarded

we
had awarded

you
had awarded

they
had awarded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been awarding

you
had been awarding

he/she/it
had been awarding

we
had been awarding

you
had been awarding

they
had been awarding

Tương lại đơn

I
will award

you
will award

he/she/it
will award

we
will award

you
will award

they
will award

Tương lại tiếp diễn

I
will be awarding

you
will be awarding

he/she/it
will be awarding

we
will be awarding

you
will be awarding

they
will be awarding

Tương lại hoàn thành

I
will have awarded

you
will have awarded

he/she/it
will have awarded

we
will have awarded

you
will have awarded

they
will have awarded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been awarding

you
will have been awarding

he/she/it
will have been awarding

we
will have been awarding

you
will have been awarding

they
will have been awarding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.