Average

Chia đông từ “average” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ average. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to average

Quá khứ đơn
  • averaged

Quá khứ phân từ
  • averaged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
average

you
average

he/she/it
averages

we
average

you
average

they
average

Thì hiện tại continuous

I
am averaging

you
are averaging

he/she/it
is averaging

we
are averaging

you
are averaging

they
are averaging

Quá khứ đơn

I
averaged

you
averaged

he/she/it
averaged

we
averaged

you
averaged

they
averaged

Quá khứ tiếp diễn

I
was averaging

you
were averaging

he/she/it
was averaging

we
were averaging

you
were averaging

they
were averaging

Hiện tại hoàn thành

I
have averaged

you
have averaged

he/she/it
has averaged

we
have averaged

you
have averaged

they
have averaged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been averaging

you
have been averaging

he/she/it
has been averaging

we
have been averaging

you
have been averaging

they
have been averaging

Quá khứ hoàn thành

I
had averaged

you
had averaged

he/she/it
had averaged

we
had averaged

you
had averaged

they
had averaged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been averaging

you
had been averaging

he/she/it
had been averaging

we
had been averaging

you
had been averaging

they
had been averaging

Tương lại đơn

I
will average

you
will average

he/she/it
will average

we
will average

you
will average

they
will average

Tương lại tiếp diễn

I
will be averaging

you
will be averaging

he/she/it
will be averaging

we
will be averaging

you
will be averaging

they
will be averaging

Tương lại hoàn thành

I
will have averaged

you
will have averaged

he/she/it
will have averaged

we
will have averaged

you
will have averaged

they
will have averaged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been averaging

you
will have been averaging

he/she/it
will have been averaging

we
will have been averaging

you
will have been averaging

they
will have been averaging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.