Aspire

Chia đông từ “aspire” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ aspire. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to aspire

Quá khứ đơn
  • aspired

Quá khứ phân từ
  • aspired

Trần thuật

Thì hiện tại

I
aspire

you
aspire

he/she/it
aspires

we
aspire

you
aspire

they
aspire

Thì hiện tại continuous

I
am aspiring

you
are aspiring

he/she/it
is aspiring

we
are aspiring

you
are aspiring

they
are aspiring

Quá khứ đơn

I
aspired

you
aspired

he/she/it
aspired

we
aspired

you
aspired

they
aspired

Quá khứ tiếp diễn

I
was aspiring

you
were aspiring

he/she/it
was aspiring

we
were aspiring

you
were aspiring

they
were aspiring

Hiện tại hoàn thành

I
have aspired

you
have aspired

he/she/it
has aspired

we
have aspired

you
have aspired

they
have aspired

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been aspiring

you
have been aspiring

he/she/it
has been aspiring

we
have been aspiring

you
have been aspiring

they
have been aspiring

Quá khứ hoàn thành

I
had aspired

you
had aspired

he/she/it
had aspired

we
had aspired

you
had aspired

they
had aspired

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been aspiring

you
had been aspiring

he/she/it
had been aspiring

we
had been aspiring

you
had been aspiring

they
had been aspiring

Tương lại đơn

I
will aspire

you
will aspire

he/she/it
will aspire

we
will aspire

you
will aspire

they
will aspire

Tương lại tiếp diễn

I
will be aspiring

you
will be aspiring

he/she/it
will be aspiring

we
will be aspiring

you
will be aspiring

they
will be aspiring

Tương lại hoàn thành

I
will have aspired

you
will have aspired

he/she/it
will have aspired

we
will have aspired

you
will have aspired

they
will have aspired

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been aspiring

you
will have been aspiring

he/she/it
will have been aspiring

we
will have been aspiring

you
will have been aspiring

they
will have been aspiring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.