Approve

Chia đông từ “approve” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ approve. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to approve

Quá khứ đơn
  • approved

Quá khứ phân từ
  • approved

Trần thuật

Thì hiện tại

I
approve

you
approve

he/she/it
approves

we
approve

you
approve

they
approve

Thì hiện tại continuous

I
am approving

you
are approving

he/she/it
is approving

we
are approving

you
are approving

they
are approving

Quá khứ đơn

I
approved

you
approved

he/she/it
approved

we
approved

you
approved

they
approved

Quá khứ tiếp diễn

I
was approving

you
were approving

he/she/it
was approving

we
were approving

you
were approving

they
were approving

Hiện tại hoàn thành

I
have approved

you
have approved

he/she/it
has approved

we
have approved

you
have approved

they
have approved

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been approving

you
have been approving

he/she/it
has been approving

we
have been approving

you
have been approving

they
have been approving

Quá khứ hoàn thành

I
had approved

you
had approved

he/she/it
had approved

we
had approved

you
had approved

they
had approved

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been approving

you
had been approving

he/she/it
had been approving

we
had been approving

you
had been approving

they
had been approving

Tương lại đơn

I
will approve

you
will approve

he/she/it
will approve

we
will approve

you
will approve

they
will approve

Tương lại tiếp diễn

I
will be approving

you
will be approving

he/she/it
will be approving

we
will be approving

you
will be approving

they
will be approving

Tương lại hoàn thành

I
will have approved

you
will have approved

he/she/it
will have approved

we
will have approved

you
will have approved

they
will have approved

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been approving

you
will have been approving

he/she/it
will have been approving

we
will have been approving

you
will have been approving

they
will have been approving

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.