Approach

Chia đông từ “approach” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ approach. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to approach

Quá khứ đơn
  • approached

Quá khứ phân từ
  • approached

Trần thuật

Thì hiện tại

I
approach

you
approach

he/she/it
approaches

we
approach

you
approach

they
approach

Thì hiện tại continuous

I
am approaching

you
are approaching

he/she/it
is approaching

we
are approaching

you
are approaching

they
are approaching

Quá khứ đơn

I
approached

you
approached

he/she/it
approached

we
approached

you
approached

they
approached

Quá khứ tiếp diễn

I
was approaching

you
were approaching

he/she/it
was approaching

we
were approaching

you
were approaching

they
were approaching

Hiện tại hoàn thành

I
have approached

you
have approached

he/she/it
has approached

we
have approached

you
have approached

they
have approached

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been approaching

you
have been approaching

he/she/it
has been approaching

we
have been approaching

you
have been approaching

they
have been approaching

Quá khứ hoàn thành

I
had approached

you
had approached

he/she/it
had approached

we
had approached

you
had approached

they
had approached

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been approaching

you
had been approaching

he/she/it
had been approaching

we
had been approaching

you
had been approaching

they
had been approaching

Tương lại đơn

I
will approach

you
will approach

he/she/it
will approach

we
will approach

you
will approach

they
will approach

Tương lại tiếp diễn

I
will be approaching

you
will be approaching

he/she/it
will be approaching

we
will be approaching

you
will be approaching

they
will be approaching

Tương lại hoàn thành

I
will have approached

you
will have approached

he/she/it
will have approached

we
will have approached

you
will have approached

they
will have approached

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been approaching

you
will have been approaching

he/she/it
will have been approaching

we
will have been approaching

you
will have been approaching

they
will have been approaching

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.