Apprentice

Chia đông từ “apprentice” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ apprentice. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to apprentice

Quá khứ đơn
  • apprenticed

Quá khứ phân từ
  • apprenticed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
apprentice

you
apprentice

he/she/it
apprentices

we
apprentice

you
apprentice

they
apprentice

Thì hiện tại continuous

I
am apprenticing

you
are apprenticing

he/she/it
is apprenticing

we
are apprenticing

you
are apprenticing

they
are apprenticing

Quá khứ đơn

I
apprenticed

you
apprenticed

he/she/it
apprenticed

we
apprenticed

you
apprenticed

they
apprenticed

Quá khứ tiếp diễn

I
was apprenticing

you
were apprenticing

he/she/it
was apprenticing

we
were apprenticing

you
were apprenticing

they
were apprenticing

Hiện tại hoàn thành

I
have apprenticed

you
have apprenticed

he/she/it
has apprenticed

we
have apprenticed

you
have apprenticed

they
have apprenticed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been apprenticing

you
have been apprenticing

he/she/it
has been apprenticing

we
have been apprenticing

you
have been apprenticing

they
have been apprenticing

Quá khứ hoàn thành

I
had apprenticed

you
had apprenticed

he/she/it
had apprenticed

we
had apprenticed

you
had apprenticed

they
had apprenticed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been apprenticing

you
had been apprenticing

he/she/it
had been apprenticing

we
had been apprenticing

you
had been apprenticing

they
had been apprenticing

Tương lại đơn

I
will apprentice

you
will apprentice

he/she/it
will apprentice

we
will apprentice

you
will apprentice

they
will apprentice

Tương lại tiếp diễn

I
will be apprenticing

you
will be apprenticing

he/she/it
will be apprenticing

we
will be apprenticing

you
will be apprenticing

they
will be apprenticing

Tương lại hoàn thành

I
will have apprenticed

you
will have apprenticed

he/she/it
will have apprenticed

we
will have apprenticed

you
will have apprenticed

they
will have apprenticed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been apprenticing

you
will have been apprenticing

he/she/it
will have been apprenticing

we
will have been apprenticing

you
will have been apprenticing

they
will have been apprenticing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.