Apply

Chia đông từ “apply” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ apply. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to apply

Quá khứ đơn
  • applied

Quá khứ phân từ
  • applied

Trần thuật

Thì hiện tại

I
apply

you
apply

he/she/it
applies

we
apply

you
apply

they
apply

Thì hiện tại continuous

I
am applying

you
are applying

he/she/it
is applying

we
are applying

you
are applying

they
are applying

Quá khứ đơn

I
applied

you
applied

he/she/it
applied

we
applied

you
applied

they
applied

Quá khứ tiếp diễn

I
was applying

you
were applying

he/she/it
was applying

we
were applying

you
were applying

they
were applying

Hiện tại hoàn thành

I
have applied

you
have applied

he/she/it
has applied

we
have applied

you
have applied

they
have applied

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been applying

you
have been applying

he/she/it
has been applying

we
have been applying

you
have been applying

they
have been applying

Quá khứ hoàn thành

I
had applied

you
had applied

he/she/it
had applied

we
had applied

you
had applied

they
had applied

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been applying

you
had been applying

he/she/it
had been applying

we
had been applying

you
had been applying

they
had been applying

Tương lại đơn

I
will apply

you
will apply

he/she/it
will apply

we
will apply

you
will apply

they
will apply

Tương lại tiếp diễn

I
will be applying

you
will be applying

he/she/it
will be applying

we
will be applying

you
will be applying

they
will be applying

Tương lại hoàn thành

I
will have applied

you
will have applied

he/she/it
will have applied

we
will have applied

you
will have applied

they
will have applied

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been applying

you
will have been applying

he/she/it
will have been applying

we
will have been applying

you
will have been applying

they
will have been applying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.