Appear

Chia đông từ “appear” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ appear. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to appear

Quá khứ đơn
  • appeared

Quá khứ phân từ
  • appeared

Trần thuật

Thì hiện tại

I
appear

you
appear

he/she/it
appears

we
appear

you
appear

they
appear

Thì hiện tại continuous

I
am appearing

you
are appearing

he/she/it
is appearing

we
are appearing

you
are appearing

they
are appearing

Quá khứ đơn

I
appeared

you
appeared

he/she/it
appeared

we
appeared

you
appeared

they
appeared

Quá khứ tiếp diễn

I
was appearing

you
were appearing

he/she/it
was appearing

we
were appearing

you
were appearing

they
were appearing

Hiện tại hoàn thành

I
have appeared

you
have appeared

he/she/it
has appeared

we
have appeared

you
have appeared

they
have appeared

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been appearing

you
have been appearing

he/she/it
has been appearing

we
have been appearing

you
have been appearing

they
have been appearing

Quá khứ hoàn thành

I
had appeared

you
had appeared

he/she/it
had appeared

we
had appeared

you
had appeared

they
had appeared

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been appearing

you
had been appearing

he/she/it
had been appearing

we
had been appearing

you
had been appearing

they
had been appearing

Tương lại đơn

I
will appear

you
will appear

he/she/it
will appear

we
will appear

you
will appear

they
will appear

Tương lại tiếp diễn

I
will be appearing

you
will be appearing

he/she/it
will be appearing

we
will be appearing

you
will be appearing

they
will be appearing

Tương lại hoàn thành

I
will have appeared

you
will have appeared

he/she/it
will have appeared

we
will have appeared

you
will have appeared

they
will have appeared

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been appearing

you
will have been appearing

he/she/it
will have been appearing

we
will have been appearing

you
will have been appearing

they
will have been appearing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.