Analyze

Chia đông từ “analyze” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ analyze. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to analyze

Quá khứ đơn
  • analyzed

Quá khứ phân từ
  • analyzed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
analyze

you
analyze

he/she/it
analyzes

we
analyze

you
analyze

they
analyze

Thì hiện tại continuous

I
am analyzing

you
are analyzing

he/she/it
is analyzing

we
are analyzing

you
are analyzing

they
are analyzing

Quá khứ đơn

I
analyzed

you
analyzed

he/she/it
analyzed

we
analyzed

you
analyzed

they
analyzed

Quá khứ tiếp diễn

I
was analyzing

you
were analyzing

he/she/it
was analyzing

we
were analyzing

you
were analyzing

they
were analyzing

Hiện tại hoàn thành

I
have analyzed

you
have analyzed

he/she/it
has analyzed

we
have analyzed

you
have analyzed

they
have analyzed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been analyzing

you
have been analyzing

he/she/it
has been analyzing

we
have been analyzing

you
have been analyzing

they
have been analyzing

Quá khứ hoàn thành

I
had analyzed

you
had analyzed

he/she/it
had analyzed

we
had analyzed

you
had analyzed

they
had analyzed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been analyzing

you
had been analyzing

he/she/it
had been analyzing

we
had been analyzing

you
had been analyzing

they
had been analyzing

Tương lại đơn

I
will analyze

you
will analyze

he/she/it
will analyze

we
will analyze

you
will analyze

they
will analyze

Tương lại tiếp diễn

I
will be analyzing

you
will be analyzing

he/she/it
will be analyzing

we
will be analyzing

you
will be analyzing

they
will be analyzing

Tương lại hoàn thành

I
will have analyzed

you
will have analyzed

he/she/it
will have analyzed

we
will have analyzed

you
will have analyzed

they
will have analyzed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been analyzing

you
will have been analyzing

he/she/it
will have been analyzing

we
will have been analyzing

you
will have been analyzing

they
will have been analyzing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.