Amplify

Chia đông từ “amplify” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ amplify. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to amplify

Quá khứ đơn
  • amplified

Quá khứ phân từ
  • amplified

Trần thuật

Thì hiện tại

I
amplify

you
amplify

he/she/it
amplifies

we
amplify

you
amplify

they
amplify

Thì hiện tại continuous

I
am amplifying

you
are amplifying

he/she/it
is amplifying

we
are amplifying

you
are amplifying

they
are amplifying

Quá khứ đơn

I
amplified

you
amplified

he/she/it
amplified

we
amplified

you
amplified

they
amplified

Quá khứ tiếp diễn

I
was amplifying

you
were amplifying

he/she/it
was amplifying

we
were amplifying

you
were amplifying

they
were amplifying

Hiện tại hoàn thành

I
have amplified

you
have amplified

he/she/it
has amplified

we
have amplified

you
have amplified

they
have amplified

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been amplifying

you
have been amplifying

he/she/it
has been amplifying

we
have been amplifying

you
have been amplifying

they
have been amplifying

Quá khứ hoàn thành

I
had amplified

you
had amplified

he/she/it
had amplified

we
had amplified

you
had amplified

they
had amplified

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been amplifying

you
had been amplifying

he/she/it
had been amplifying

we
had been amplifying

you
had been amplifying

they
had been amplifying

Tương lại đơn

I
will amplify

you
will amplify

he/she/it
will amplify

we
will amplify

you
will amplify

they
will amplify

Tương lại tiếp diễn

I
will be amplifying

you
will be amplifying

he/she/it
will be amplifying

we
will be amplifying

you
will be amplifying

they
will be amplifying

Tương lại hoàn thành

I
will have amplified

you
will have amplified

he/she/it
will have amplified

we
will have amplified

you
will have amplified

they
will have amplified

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been amplifying

you
will have been amplifying

he/she/it
will have been amplifying

we
will have been amplifying

you
will have been amplifying

they
will have been amplifying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.