Amalgamate

Chia đông từ “amalgamate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ amalgamate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to amalgamate

Quá khứ đơn
  • amalgamated

Quá khứ phân từ
  • amalgamated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
amalgamate

you
amalgamate

he/she/it
amalgamates

we
amalgamate

you
amalgamate

they
amalgamate

Thì hiện tại continuous

I
am amalgamating

you
are amalgamating

he/she/it
is amalgamating

we
are amalgamating

you
are amalgamating

they
are amalgamating

Quá khứ đơn

I
amalgamated

you
amalgamated

he/she/it
amalgamated

we
amalgamated

you
amalgamated

they
amalgamated

Quá khứ tiếp diễn

I
was amalgamating

you
were amalgamating

he/she/it
was amalgamating

we
were amalgamating

you
were amalgamating

they
were amalgamating

Hiện tại hoàn thành

I
have amalgamated

you
have amalgamated

he/she/it
has amalgamated

we
have amalgamated

you
have amalgamated

they
have amalgamated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been amalgamating

you
have been amalgamating

he/she/it
has been amalgamating

we
have been amalgamating

you
have been amalgamating

they
have been amalgamating

Quá khứ hoàn thành

I
had amalgamated

you
had amalgamated

he/she/it
had amalgamated

we
had amalgamated

you
had amalgamated

they
had amalgamated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been amalgamating

you
had been amalgamating

he/she/it
had been amalgamating

we
had been amalgamating

you
had been amalgamating

they
had been amalgamating

Tương lại đơn

I
will amalgamate

you
will amalgamate

he/she/it
will amalgamate

we
will amalgamate

you
will amalgamate

they
will amalgamate

Tương lại tiếp diễn

I
will be amalgamating

you
will be amalgamating

he/she/it
will be amalgamating

we
will be amalgamating

you
will be amalgamating

they
will be amalgamating

Tương lại hoàn thành

I
will have amalgamated

you
will have amalgamated

he/she/it
will have amalgamated

we
will have amalgamated

you
will have amalgamated

they
will have amalgamated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been amalgamating

you
will have been amalgamating

he/she/it
will have been amalgamating

we
will have been amalgamating

you
will have been amalgamating

they
will have been amalgamating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.