Agonize

Chia đông từ “agonize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ agonize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to agonize

Quá khứ đơn
  • agonized

Quá khứ phân từ
  • agonized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
agonize

you
agonize

he/she/it
agonizes

we
agonize

you
agonize

they
agonize

Thì hiện tại continuous

I
am agonizing

you
are agonizing

he/she/it
is agonizing

we
are agonizing

you
are agonizing

they
are agonizing

Quá khứ đơn

I
agonized

you
agonized

he/she/it
agonized

we
agonized

you
agonized

they
agonized

Quá khứ tiếp diễn

I
was agonizing

you
were agonizing

he/she/it
was agonizing

we
were agonizing

you
were agonizing

they
were agonizing

Hiện tại hoàn thành

I
have agonized

you
have agonized

he/she/it
has agonized

we
have agonized

you
have agonized

they
have agonized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been agonizing

you
have been agonizing

he/she/it
has been agonizing

we
have been agonizing

you
have been agonizing

they
have been agonizing

Quá khứ hoàn thành

I
had agonized

you
had agonized

he/she/it
had agonized

we
had agonized

you
had agonized

they
had agonized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been agonizing

you
had been agonizing

he/she/it
had been agonizing

we
had been agonizing

you
had been agonizing

they
had been agonizing

Tương lại đơn

I
will agonize

you
will agonize

he/she/it
will agonize

we
will agonize

you
will agonize

they
will agonize

Tương lại tiếp diễn

I
will be agonizing

you
will be agonizing

he/she/it
will be agonizing

we
will be agonizing

you
will be agonizing

they
will be agonizing

Tương lại hoàn thành

I
will have agonized

you
will have agonized

he/she/it
will have agonized

we
will have agonized

you
will have agonized

they
will have agonized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been agonizing

you
will have been agonizing

he/she/it
will have been agonizing

we
will have been agonizing

you
will have been agonizing

they
will have been agonizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.