Agitate

Chia đông từ “agitate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ agitate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to agitate

Quá khứ đơn
  • agitated

Quá khứ phân từ
  • agitated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
agitate

you
agitate

he/she/it
agitates

we
agitate

you
agitate

they
agitate

Thì hiện tại continuous

I
am agitating

you
are agitating

he/she/it
is agitating

we
are agitating

you
are agitating

they
are agitating

Quá khứ đơn

I
agitated

you
agitated

he/she/it
agitated

we
agitated

you
agitated

they
agitated

Quá khứ tiếp diễn

I
was agitating

you
were agitating

he/she/it
was agitating

we
were agitating

you
were agitating

they
were agitating

Hiện tại hoàn thành

I
have agitated

you
have agitated

he/she/it
has agitated

we
have agitated

you
have agitated

they
have agitated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been agitating

you
have been agitating

he/she/it
has been agitating

we
have been agitating

you
have been agitating

they
have been agitating

Quá khứ hoàn thành

I
had agitated

you
had agitated

he/she/it
had agitated

we
had agitated

you
had agitated

they
had agitated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been agitating

you
had been agitating

he/she/it
had been agitating

we
had been agitating

you
had been agitating

they
had been agitating

Tương lại đơn

I
will agitate

you
will agitate

he/she/it
will agitate

we
will agitate

you
will agitate

they
will agitate

Tương lại tiếp diễn

I
will be agitating

you
will be agitating

he/she/it
will be agitating

we
will be agitating

you
will be agitating

they
will be agitating

Tương lại hoàn thành

I
will have agitated

you
will have agitated

he/she/it
will have agitated

we
will have agitated

you
will have agitated

they
will have agitated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been agitating

you
will have been agitating

he/she/it
will have been agitating

we
will have been agitating

you
will have been agitating

they
will have been agitating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.