Affect

Chia đông từ “affect” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ affect. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to affect

Quá khứ đơn
  • affected

Quá khứ phân từ
  • affected

Trần thuật

Thì hiện tại

I
affect

you
affect

he/she/it
affects

we
affect

you
affect

they
affect

Thì hiện tại continuous

I
am affecting

you
are affecting

he/she/it
is affecting

we
are affecting

you
are affecting

they
are affecting

Quá khứ đơn

I
affected

you
affected

he/she/it
affected

we
affected

you
affected

they
affected

Quá khứ tiếp diễn

I
was affecting

you
were affecting

he/she/it
was affecting

we
were affecting

you
were affecting

they
were affecting

Hiện tại hoàn thành

I
have affected

you
have affected

he/she/it
has affected

we
have affected

you
have affected

they
have affected

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been affecting

you
have been affecting

he/she/it
has been affecting

we
have been affecting

you
have been affecting

they
have been affecting

Quá khứ hoàn thành

I
had affected

you
had affected

he/she/it
had affected

we
had affected

you
had affected

they
had affected

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been affecting

you
had been affecting

he/she/it
had been affecting

we
had been affecting

you
had been affecting

they
had been affecting

Tương lại đơn

I
will affect

you
will affect

he/she/it
will affect

we
will affect

you
will affect

they
will affect

Tương lại tiếp diễn

I
will be affecting

you
will be affecting

he/she/it
will be affecting

we
will be affecting

you
will be affecting

they
will be affecting

Tương lại hoàn thành

I
will have affected

you
will have affected

he/she/it
will have affected

we
will have affected

you
will have affected

they
will have affected

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been affecting

you
will have been affecting

he/she/it
will have been affecting

we
will have been affecting

you
will have been affecting

they
will have been affecting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.