Add

Chia đông từ “add” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ add. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to add

Quá khứ đơn
  • added

Quá khứ phân từ
  • added

Trần thuật

Thì hiện tại

I
add

you
add

he/she/it
adds

we
add

you
add

they
add

Thì hiện tại continuous

I
am adding

you
are adding

he/she/it
is adding

we
are adding

you
are adding

they
are adding

Quá khứ đơn

I
added

you
added

he/she/it
added

we
added

you
added

they
added

Quá khứ tiếp diễn

I
was adding

you
were adding

he/she/it
was adding

we
were adding

you
were adding

they
were adding

Hiện tại hoàn thành

I
have added

you
have added

he/she/it
has added

we
have added

you
have added

they
have added

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been adding

you
have been adding

he/she/it
has been adding

we
have been adding

you
have been adding

they
have been adding

Quá khứ hoàn thành

I
had added

you
had added

he/she/it
had added

we
had added

you
had added

they
had added

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been adding

you
had been adding

he/she/it
had been adding

we
had been adding

you
had been adding

they
had been adding

Tương lại đơn

I
will add

you
will add

he/she/it
will add

we
will add

you
will add

they
will add

Tương lại tiếp diễn

I
will be adding

you
will be adding

he/she/it
will be adding

we
will be adding

you
will be adding

they
will be adding

Tương lại hoàn thành

I
will have added

you
will have added

he/she/it
will have added

we
will have added

you
will have added

they
will have added

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been adding

you
will have been adding

he/she/it
will have been adding

we
will have been adding

you
will have been adding

they
will have been adding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.