Achieve

Chia đông từ “achieve” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ achieve. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to achieve

Quá khứ đơn
  • achieved

Quá khứ phân từ
  • achieved

Trần thuật

Thì hiện tại

I
achieve

you
achieve

he/she/it
achieves

we
achieve

you
achieve

they
achieve

Thì hiện tại continuous

I
am achieving

you
are achieving

he/she/it
is achieving

we
are achieving

you
are achieving

they
are achieving

Quá khứ đơn

I
achieved

you
achieved

he/she/it
achieved

we
achieved

you
achieved

they
achieved

Quá khứ tiếp diễn

I
was achieving

you
were achieving

he/she/it
was achieving

we
were achieving

you
were achieving

they
were achieving

Hiện tại hoàn thành

I
have achieved

you
have achieved

he/she/it
has achieved

we
have achieved

you
have achieved

they
have achieved

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been achieving

you
have been achieving

he/she/it
has been achieving

we
have been achieving

you
have been achieving

they
have been achieving

Quá khứ hoàn thành

I
had achieved

you
had achieved

he/she/it
had achieved

we
had achieved

you
had achieved

they
had achieved

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been achieving

you
had been achieving

he/she/it
had been achieving

we
had been achieving

you
had been achieving

they
had been achieving

Tương lại đơn

I
will achieve

you
will achieve

he/she/it
will achieve

we
will achieve

you
will achieve

they
will achieve

Tương lại tiếp diễn

I
will be achieving

you
will be achieving

he/she/it
will be achieving

we
will be achieving

you
will be achieving

they
will be achieving

Tương lại hoàn thành

I
will have achieved

you
will have achieved

he/she/it
will have achieved

we
will have achieved

you
will have achieved

they
will have achieved

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been achieving

you
will have been achieving

he/she/it
will have been achieving

we
will have been achieving

you
will have been achieving

they
will have been achieving

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.