Accumulate

Chia đông từ “accumulate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ accumulate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to accumulate

Quá khứ đơn
  • accumulated

Quá khứ phân từ
  • accumulated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
accumulate

you
accumulate

he/she/it
accumulates

we
accumulate

you
accumulate

they
accumulate

Thì hiện tại continuous

I
am accumulating

you
are accumulating

he/she/it
is accumulating

we
are accumulating

you
are accumulating

they
are accumulating

Quá khứ đơn

I
accumulated

you
accumulated

he/she/it
accumulated

we
accumulated

you
accumulated

they
accumulated

Quá khứ tiếp diễn

I
was accumulating

you
were accumulating

he/she/it
was accumulating

we
were accumulating

you
were accumulating

they
were accumulating

Hiện tại hoàn thành

I
have accumulated

you
have accumulated

he/she/it
has accumulated

we
have accumulated

you
have accumulated

they
have accumulated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been accumulating

you
have been accumulating

he/she/it
has been accumulating

we
have been accumulating

you
have been accumulating

they
have been accumulating

Quá khứ hoàn thành

I
had accumulated

you
had accumulated

he/she/it
had accumulated

we
had accumulated

you
had accumulated

they
had accumulated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been accumulating

you
had been accumulating

he/she/it
had been accumulating

we
had been accumulating

you
had been accumulating

they
had been accumulating

Tương lại đơn

I
will accumulate

you
will accumulate

he/she/it
will accumulate

we
will accumulate

you
will accumulate

they
will accumulate

Tương lại tiếp diễn

I
will be accumulating

you
will be accumulating

he/she/it
will be accumulating

we
will be accumulating

you
will be accumulating

they
will be accumulating

Tương lại hoàn thành

I
will have accumulated

you
will have accumulated

he/she/it
will have accumulated

we
will have accumulated

you
will have accumulated

they
will have accumulated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been accumulating

you
will have been accumulating

he/she/it
will have been accumulating

we
will have been accumulating

you
will have been accumulating

they
will have been accumulating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.