Accredit

Chia đông từ “accredit” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ accredit. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to accredit

Quá khứ đơn
  • accredited

Quá khứ phân từ
  • accredited

Trần thuật

Thì hiện tại

I
accredit

you
accredit

he/she/it
accredits

we
accredit

you
accredit

they
accredit

Thì hiện tại continuous

I
am accrediting

you
are accrediting

he/she/it
is accrediting

we
are accrediting

you
are accrediting

they
are accrediting

Quá khứ đơn

I
accredited

you
accredited

he/she/it
accredited

we
accredited

you
accredited

they
accredited

Quá khứ tiếp diễn

I
was accrediting

you
were accrediting

he/she/it
was accrediting

we
were accrediting

you
were accrediting

they
were accrediting

Hiện tại hoàn thành

I
have accredited

you
have accredited

he/she/it
has accredited

we
have accredited

you
have accredited

they
have accredited

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been accrediting

you
have been accrediting

he/she/it
has been accrediting

we
have been accrediting

you
have been accrediting

they
have been accrediting

Quá khứ hoàn thành

I
had accredited

you
had accredited

he/she/it
had accredited

we
had accredited

you
had accredited

they
had accredited

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been accrediting

you
had been accrediting

he/she/it
had been accrediting

we
had been accrediting

you
had been accrediting

they
had been accrediting

Tương lại đơn

I
will accredit

you
will accredit

he/she/it
will accredit

we
will accredit

you
will accredit

they
will accredit

Tương lại tiếp diễn

I
will be accrediting

you
will be accrediting

he/she/it
will be accrediting

we
will be accrediting

you
will be accrediting

they
will be accrediting

Tương lại hoàn thành

I
will have accredited

you
will have accredited

he/she/it
will have accredited

we
will have accredited

you
will have accredited

they
will have accredited

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been accrediting

you
will have been accrediting

he/she/it
will have been accrediting

we
will have been accrediting

you
will have been accrediting

they
will have been accrediting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.