Acclaim

Chia đông từ “acclaim” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ acclaim. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to acclaim

Quá khứ đơn
  • acclaimed

Quá khứ phân từ
  • acclaimed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
acclaim

you
acclaim

he/she/it
acclaims

we
acclaim

you
acclaim

they
acclaim

Thì hiện tại continuous

I
am acclaiming

you
are acclaiming

he/she/it
is acclaiming

we
are acclaiming

you
are acclaiming

they
are acclaiming

Quá khứ đơn

I
acclaimed

you
acclaimed

he/she/it
acclaimed

we
acclaimed

you
acclaimed

they
acclaimed

Quá khứ tiếp diễn

I
was acclaiming

you
were acclaiming

he/she/it
was acclaiming

we
were acclaiming

you
were acclaiming

they
were acclaiming

Hiện tại hoàn thành

I
have acclaimed

you
have acclaimed

he/she/it
has acclaimed

we
have acclaimed

you
have acclaimed

they
have acclaimed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been acclaiming

you
have been acclaiming

he/she/it
has been acclaiming

we
have been acclaiming

you
have been acclaiming

they
have been acclaiming

Quá khứ hoàn thành

I
had acclaimed

you
had acclaimed

he/she/it
had acclaimed

we
had acclaimed

you
had acclaimed

they
had acclaimed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been acclaiming

you
had been acclaiming

he/she/it
had been acclaiming

we
had been acclaiming

you
had been acclaiming

they
had been acclaiming

Tương lại đơn

I
will acclaim

you
will acclaim

he/she/it
will acclaim

we
will acclaim

you
will acclaim

they
will acclaim

Tương lại tiếp diễn

I
will be acclaiming

you
will be acclaiming

he/she/it
will be acclaiming

we
will be acclaiming

you
will be acclaiming

they
will be acclaiming

Tương lại hoàn thành

I
will have acclaimed

you
will have acclaimed

he/she/it
will have acclaimed

we
will have acclaimed

you
will have acclaimed

they
will have acclaimed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been acclaiming

you
will have been acclaiming

he/she/it
will have been acclaiming

we
will have been acclaiming

you
will have been acclaiming

they
will have been acclaiming

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.