Abstain

Chia đông từ “abstain” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ abstain. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to abstain

Quá khứ đơn
  • abstained

Quá khứ phân từ
  • abstained

Trần thuật

Thì hiện tại

I
abstain

you
abstain

he/she/it
abstains

we
abstain

you
abstain

they
abstain

Thì hiện tại continuous

I
am abstaining

you
are abstaining

he/she/it
is abstaining

we
are abstaining

you
are abstaining

they
are abstaining

Quá khứ đơn

I
abstained

you
abstained

he/she/it
abstained

we
abstained

you
abstained

they
abstained

Quá khứ tiếp diễn

I
was abstaining

you
were abstaining

he/she/it
was abstaining

we
were abstaining

you
were abstaining

they
were abstaining

Hiện tại hoàn thành

I
have abstained

you
have abstained

he/she/it
has abstained

we
have abstained

you
have abstained

they
have abstained

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been abstaining

you
have been abstaining

he/she/it
has been abstaining

we
have been abstaining

you
have been abstaining

they
have been abstaining

Quá khứ hoàn thành

I
had abstained

you
had abstained

he/she/it
had abstained

we
had abstained

you
had abstained

they
had abstained

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been abstaining

you
had been abstaining

he/she/it
had been abstaining

we
had been abstaining

you
had been abstaining

they
had been abstaining

Tương lại đơn

I
will abstain

you
will abstain

he/she/it
will abstain

we
will abstain

you
will abstain

they
will abstain

Tương lại tiếp diễn

I
will be abstaining

you
will be abstaining

he/she/it
will be abstaining

we
will be abstaining

you
will be abstaining

they
will be abstaining

Tương lại hoàn thành

I
will have abstained

you
will have abstained

he/she/it
will have abstained

we
will have abstained

you
will have abstained

they
will have abstained

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been abstaining

you
will have been abstaining

he/she/it
will have been abstaining

we
will have been abstaining

you
will have been abstaining

they
will have been abstaining

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.