Zip

Chia đông từ "zip" - Chia động từ tiếng Anh Dưới đây là cách chia của động từ zip. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi…

Yield

Chia đông từ "yield" - Chia động từ tiếng Anh Dưới đây là cách chia của động từ yield. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi…

Yelp

Chia đông từ "yelp" - Chia động từ tiếng Anh Dưới đây là cách chia của động từ yelp. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi…

Yell

Chia đông từ "yell" - Chia động từ tiếng Anh Dưới đây là cách chia của động từ yell. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi…

Yearn

Chia đông từ "yearn" - Chia động từ tiếng Anh Dưới đây là cách chia của động từ yearn. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi…

Yawn

Chia đông từ "yawn" - Chia động từ tiếng Anh Dưới đây là cách chia của động từ yawn. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi…

Yank

Chia đông từ "yank" - Chia động từ tiếng Anh Dưới đây là cách chia của động từ yank. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi…

Writhe

Chia đông từ "writhe" - Chia động từ tiếng Anh Dưới đây là cách chia của động từ writhe. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi…

Write

Chia đông từ "write" - Chia động từ tiếng Anh Dưới đây là cách chia của động từ write. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi…