Purify

Chia đông từ “purify” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ purify. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to purify

Quá khứ đơn
  • purified

Quá khứ phân từ
  • purified

Trần thuật

Thì hiện tại

I
purify

you
purify

he/she/it
purifies

we
purify

you
purify

they
purify

Thì hiện tại continuous

I
am purifying

you
are purifying

he/she/it
is purifying

we
are purifying

you
are purifying

they
are purifying

Quá khứ đơn

I
purified

you
purified

he/she/it
purified

we
purified

you
purified

they
purified

Quá khứ tiếp diễn

I
was purifying

you
were purifying

he/she/it
was purifying

we
were purifying

you
were purifying

they
were purifying

Hiện tại hoàn thành

I
have purified

you
have purified

he/she/it
has purified

we
have purified

you
have purified

they
have purified

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been purifying

you
have been purifying

he/she/it
has been purifying

we
have been purifying

you
have been purifying

they
have been purifying

Quá khứ hoàn thành

I
had purified

you
had purified

he/she/it
had purified

we
had purified

you
had purified

they
had purified

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been purifying

you
had been purifying

he/she/it
had been purifying

we
had been purifying

you
had been purifying

they
had been purifying

Tương lại đơn

I
will purify

you
will purify

he/she/it
will purify

we
will purify

you
will purify

they
will purify

Tương lại tiếp diễn

I
will be purifying

you
will be purifying

he/she/it
will be purifying

we
will be purifying

you
will be purifying

they
will be purifying

Tương lại hoàn thành

I
will have purified

you
will have purified

he/she/it
will have purified

we
will have purified

you
will have purified

they
will have purified

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been purifying

you
will have been purifying

he/she/it
will have been purifying

we
will have been purifying

you
will have been purifying

they
will have been purifying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.