Purge

Chia đông từ “purge” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ purge. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to purge

Quá khứ đơn
  • purged

Quá khứ phân từ
  • purged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
purge

you
purge

he/she/it
purges

we
purge

you
purge

they
purge

Thì hiện tại continuous

I
am purging

you
are purging

he/she/it
is purging

we
are purging

you
are purging

they
are purging

Quá khứ đơn

I
purged

you
purged

he/she/it
purged

we
purged

you
purged

they
purged

Quá khứ tiếp diễn

I
was purging

you
were purging

he/she/it
was purging

we
were purging

you
were purging

they
were purging

Hiện tại hoàn thành

I
have purged

you
have purged

he/she/it
has purged

we
have purged

you
have purged

they
have purged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been purging

you
have been purging

he/she/it
has been purging

we
have been purging

you
have been purging

they
have been purging

Quá khứ hoàn thành

I
had purged

you
had purged

he/she/it
had purged

we
had purged

you
had purged

they
had purged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been purging

you
had been purging

he/she/it
had been purging

we
had been purging

you
had been purging

they
had been purging

Tương lại đơn

I
will purge

you
will purge

he/she/it
will purge

we
will purge

you
will purge

they
will purge

Tương lại tiếp diễn

I
will be purging

you
will be purging

he/she/it
will be purging

we
will be purging

you
will be purging

they
will be purging

Tương lại hoàn thành

I
will have purged

you
will have purged

he/she/it
will have purged

we
will have purged

you
will have purged

they
will have purged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been purging

you
will have been purging

he/she/it
will have been purging

we
will have been purging

you
will have been purging

they
will have been purging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.