Puff

Chia đông từ “puff” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ puff. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to puff

Quá khứ đơn
  • puffed

Quá khứ phân từ
  • puffed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
puff

you
puff

he/she/it
puffs

we
puff

you
puff

they
puff

Thì hiện tại continuous

I
am puffing

you
are puffing

he/she/it
is puffing

we
are puffing

you
are puffing

they
are puffing

Quá khứ đơn

I
puffed

you
puffed

he/she/it
puffed

we
puffed

you
puffed

they
puffed

Quá khứ tiếp diễn

I
was puffing

you
were puffing

he/she/it
was puffing

we
were puffing

you
were puffing

they
were puffing

Hiện tại hoàn thành

I
have puffed

you
have puffed

he/she/it
has puffed

we
have puffed

you
have puffed

they
have puffed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been puffing

you
have been puffing

he/she/it
has been puffing

we
have been puffing

you
have been puffing

they
have been puffing

Quá khứ hoàn thành

I
had puffed

you
had puffed

he/she/it
had puffed

we
had puffed

you
had puffed

they
had puffed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been puffing

you
had been puffing

he/she/it
had been puffing

we
had been puffing

you
had been puffing

they
had been puffing

Tương lại đơn

I
will puff

you
will puff

he/she/it
will puff

we
will puff

you
will puff

they
will puff

Tương lại tiếp diễn

I
will be puffing

you
will be puffing

he/she/it
will be puffing

we
will be puffing

you
will be puffing

they
will be puffing

Tương lại hoàn thành

I
will have puffed

you
will have puffed

he/she/it
will have puffed

we
will have puffed

you
will have puffed

they
will have puffed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been puffing

you
will have been puffing

he/she/it
will have been puffing

we
will have been puffing

you
will have been puffing

they
will have been puffing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.