Pucker

Chia đông từ “pucker” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ pucker. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to pucker

Quá khứ đơn
  • puckered

Quá khứ phân từ
  • puckered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
pucker

you
pucker

he/she/it
puckers

we
pucker

you
pucker

they
pucker

Thì hiện tại continuous

I
am puckering

you
are puckering

he/she/it
is puckering

we
are puckering

you
are puckering

they
are puckering

Quá khứ đơn

I
puckered

you
puckered

he/she/it
puckered

we
puckered

you
puckered

they
puckered

Quá khứ tiếp diễn

I
was puckering

you
were puckering

he/she/it
was puckering

we
were puckering

you
were puckering

they
were puckering

Hiện tại hoàn thành

I
have puckered

you
have puckered

he/she/it
has puckered

we
have puckered

you
have puckered

they
have puckered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been puckering

you
have been puckering

he/she/it
has been puckering

we
have been puckering

you
have been puckering

they
have been puckering

Quá khứ hoàn thành

I
had puckered

you
had puckered

he/she/it
had puckered

we
had puckered

you
had puckered

they
had puckered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been puckering

you
had been puckering

he/she/it
had been puckering

we
had been puckering

you
had been puckering

they
had been puckering

Tương lại đơn

I
will pucker

you
will pucker

he/she/it
will pucker

we
will pucker

you
will pucker

they
will pucker

Tương lại tiếp diễn

I
will be puckering

you
will be puckering

he/she/it
will be puckering

we
will be puckering

you
will be puckering

they
will be puckering

Tương lại hoàn thành

I
will have puckered

you
will have puckered

he/she/it
will have puckered

we
will have puckered

you
will have puckered

they
will have puckered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been puckering

you
will have been puckering

he/she/it
will have been puckering

we
will have been puckering

you
will have been puckering

they
will have been puckering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.