Prowl

Chia đông từ “prowl” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ prowl. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to prowl

Quá khứ đơn
  • prowled

Quá khứ phân từ
  • prowled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
prowl

you
prowl

he/she/it
prowls

we
prowl

you
prowl

they
prowl

Thì hiện tại continuous

I
am prowling

you
are prowling

he/she/it
is prowling

we
are prowling

you
are prowling

they
are prowling

Quá khứ đơn

I
prowled

you
prowled

he/she/it
prowled

we
prowled

you
prowled

they
prowled

Quá khứ tiếp diễn

I
was prowling

you
were prowling

he/she/it
was prowling

we
were prowling

you
were prowling

they
were prowling

Hiện tại hoàn thành

I
have prowled

you
have prowled

he/she/it
has prowled

we
have prowled

you
have prowled

they
have prowled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been prowling

you
have been prowling

he/she/it
has been prowling

we
have been prowling

you
have been prowling

they
have been prowling

Quá khứ hoàn thành

I
had prowled

you
had prowled

he/she/it
had prowled

we
had prowled

you
had prowled

they
had prowled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been prowling

you
had been prowling

he/she/it
had been prowling

we
had been prowling

you
had been prowling

they
had been prowling

Tương lại đơn

I
will prowl

you
will prowl

he/she/it
will prowl

we
will prowl

you
will prowl

they
will prowl

Tương lại tiếp diễn

I
will be prowling

you
will be prowling

he/she/it
will be prowling

we
will be prowling

you
will be prowling

they
will be prowling

Tương lại hoàn thành

I
will have prowled

you
will have prowled

he/she/it
will have prowled

we
will have prowled

you
will have prowled

they
will have prowled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been prowling

you
will have been prowling

he/she/it
will have been prowling

we
will have been prowling

you
will have been prowling

they
will have been prowling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.