Propagate

Chia đông từ “propagate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ propagate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to propagate

Quá khứ đơn
  • propagated

Quá khứ phân từ
  • propagated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
propagate

you
propagate

he/she/it
propagates

we
propagate

you
propagate

they
propagate

Thì hiện tại continuous

I
am propagating

you
are propagating

he/she/it
is propagating

we
are propagating

you
are propagating

they
are propagating

Quá khứ đơn

I
propagated

you
propagated

he/she/it
propagated

we
propagated

you
propagated

they
propagated

Quá khứ tiếp diễn

I
was propagating

you
were propagating

he/she/it
was propagating

we
were propagating

you
were propagating

they
were propagating

Hiện tại hoàn thành

I
have propagated

you
have propagated

he/she/it
has propagated

we
have propagated

you
have propagated

they
have propagated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been propagating

you
have been propagating

he/she/it
has been propagating

we
have been propagating

you
have been propagating

they
have been propagating

Quá khứ hoàn thành

I
had propagated

you
had propagated

he/she/it
had propagated

we
had propagated

you
had propagated

they
had propagated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been propagating

you
had been propagating

he/she/it
had been propagating

we
had been propagating

you
had been propagating

they
had been propagating

Tương lại đơn

I
will propagate

you
will propagate

he/she/it
will propagate

we
will propagate

you
will propagate

they
will propagate

Tương lại tiếp diễn

I
will be propagating

you
will be propagating

he/she/it
will be propagating

we
will be propagating

you
will be propagating

they
will be propagating

Tương lại hoàn thành

I
will have propagated

you
will have propagated

he/she/it
will have propagated

we
will have propagated

you
will have propagated

they
will have propagated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been propagating

you
will have been propagating

he/she/it
will have been propagating

we
will have been propagating

you
will have been propagating

they
will have been propagating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.