Promise

Chia đông từ “promise” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ promise. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to promise

Quá khứ đơn
  • promised

Quá khứ phân từ
  • promised

Trần thuật

Thì hiện tại

I
promise

you
promise

he/she/it
promises

we
promise

you
promise

they
promise

Thì hiện tại continuous

I
am promising

you
are promising

he/she/it
is promising

we
are promising

you
are promising

they
are promising

Quá khứ đơn

I
promised

you
promised

he/she/it
promised

we
promised

you
promised

they
promised

Quá khứ tiếp diễn

I
was promising

you
were promising

he/she/it
was promising

we
were promising

you
were promising

they
were promising

Hiện tại hoàn thành

I
have promised

you
have promised

he/she/it
has promised

we
have promised

you
have promised

they
have promised

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been promising

you
have been promising

he/she/it
has been promising

we
have been promising

you
have been promising

they
have been promising

Quá khứ hoàn thành

I
had promised

you
had promised

he/she/it
had promised

we
had promised

you
had promised

they
had promised

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been promising

you
had been promising

he/she/it
had been promising

we
had been promising

you
had been promising

they
had been promising

Tương lại đơn

I
will promise

you
will promise

he/she/it
will promise

we
will promise

you
will promise

they
will promise

Tương lại tiếp diễn

I
will be promising

you
will be promising

he/she/it
will be promising

we
will be promising

you
will be promising

they
will be promising

Tương lại hoàn thành

I
will have promised

you
will have promised

he/she/it
will have promised

we
will have promised

you
will have promised

they
will have promised

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been promising

you
will have been promising

he/she/it
will have been promising

we
will have been promising

you
will have been promising

they
will have been promising

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.