Prize

Chia đông từ “prize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ prize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to prize

Quá khứ đơn
  • prized

Quá khứ phân từ
  • prized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
prize

you
prize

he/she/it
prizes

we
prize

you
prize

they
prize

Thì hiện tại continuous

I
am prizing

you
are prizing

he/she/it
is prizing

we
are prizing

you
are prizing

they
are prizing

Quá khứ đơn

I
prized

you
prized

he/she/it
prized

we
prized

you
prized

they
prized

Quá khứ tiếp diễn

I
was prizing

you
were prizing

he/she/it
was prizing

we
were prizing

you
were prizing

they
were prizing

Hiện tại hoàn thành

I
have prized

you
have prized

he/she/it
has prized

we
have prized

you
have prized

they
have prized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been prizing

you
have been prizing

he/she/it
has been prizing

we
have been prizing

you
have been prizing

they
have been prizing

Quá khứ hoàn thành

I
had prized

you
had prized

he/she/it
had prized

we
had prized

you
had prized

they
had prized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been prizing

you
had been prizing

he/she/it
had been prizing

we
had been prizing

you
had been prizing

they
had been prizing

Tương lại đơn

I
will prize

you
will prize

he/she/it
will prize

we
will prize

you
will prize

they
will prize

Tương lại tiếp diễn

I
will be prizing

you
will be prizing

he/she/it
will be prizing

we
will be prizing

you
will be prizing

they
will be prizing

Tương lại hoàn thành

I
will have prized

you
will have prized

he/she/it
will have prized

we
will have prized

you
will have prized

they
will have prized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been prizing

you
will have been prizing

he/she/it
will have been prizing

we
will have been prizing

you
will have been prizing

they
will have been prizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.