Pride

Chia đông từ “pride” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ pride. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to pride

Quá khứ đơn
  • prided

Quá khứ phân từ
  • prided

Trần thuật

Thì hiện tại

I
pride

you
pride

he/she/it
prides

we
pride

you
pride

they
pride

Thì hiện tại continuous

I
am priding

you
are priding

he/she/it
is priding

we
are priding

you
are priding

they
are priding

Quá khứ đơn

I
prided

you
prided

he/she/it
prided

we
prided

you
prided

they
prided

Quá khứ tiếp diễn

I
was priding

you
were priding

he/she/it
was priding

we
were priding

you
were priding

they
were priding

Hiện tại hoàn thành

I
have prided

you
have prided

he/she/it
has prided

we
have prided

you
have prided

they
have prided

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been priding

you
have been priding

he/she/it
has been priding

we
have been priding

you
have been priding

they
have been priding

Quá khứ hoàn thành

I
had prided

you
had prided

he/she/it
had prided

we
had prided

you
had prided

they
had prided

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been priding

you
had been priding

he/she/it
had been priding

we
had been priding

you
had been priding

they
had been priding

Tương lại đơn

I
will pride

you
will pride

he/she/it
will pride

we
will pride

you
will pride

they
will pride

Tương lại tiếp diễn

I
will be priding

you
will be priding

he/she/it
will be priding

we
will be priding

you
will be priding

they
will be priding

Tương lại hoàn thành

I
will have prided

you
will have prided

he/she/it
will have prided

we
will have prided

you
will have prided

they
will have prided

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been priding

you
will have been priding

he/she/it
will have been priding

we
will have been priding

you
will have been priding

they
will have been priding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.