Presume

Chia đông từ “presume” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ presume. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to presume

Quá khứ đơn
  • presumed

Quá khứ phân từ
  • presumed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
presume

you
presume

he/she/it
presumes

we
presume

you
presume

they
presume

Thì hiện tại continuous

I
am presuming

you
are presuming

he/she/it
is presuming

we
are presuming

you
are presuming

they
are presuming

Quá khứ đơn

I
presumed

you
presumed

he/she/it
presumed

we
presumed

you
presumed

they
presumed

Quá khứ tiếp diễn

I
was presuming

you
were presuming

he/she/it
was presuming

we
were presuming

you
were presuming

they
were presuming

Hiện tại hoàn thành

I
have presumed

you
have presumed

he/she/it
has presumed

we
have presumed

you
have presumed

they
have presumed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been presuming

you
have been presuming

he/she/it
has been presuming

we
have been presuming

you
have been presuming

they
have been presuming

Quá khứ hoàn thành

I
had presumed

you
had presumed

he/she/it
had presumed

we
had presumed

you
had presumed

they
had presumed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been presuming

you
had been presuming

he/she/it
had been presuming

we
had been presuming

you
had been presuming

they
had been presuming

Tương lại đơn

I
will presume

you
will presume

he/she/it
will presume

we
will presume

you
will presume

they
will presume

Tương lại tiếp diễn

I
will be presuming

you
will be presuming

he/she/it
will be presuming

we
will be presuming

you
will be presuming

they
will be presuming

Tương lại hoàn thành

I
will have presumed

you
will have presumed

he/she/it
will have presumed

we
will have presumed

you
will have presumed

they
will have presumed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been presuming

you
will have been presuming

he/she/it
will have been presuming

we
will have been presuming

you
will have been presuming

they
will have been presuming

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.