Prejudice

Chia đông từ “prejudice” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ prejudice. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to prejudice

Quá khứ đơn
  • prejudiced

Quá khứ phân từ
  • prejudiced

Trần thuật

Thì hiện tại

I
prejudice

you
prejudice

he/she/it
prejudices

we
prejudice

you
prejudice

they
prejudice

Thì hiện tại continuous

I
am prejudicing

you
are prejudicing

he/she/it
is prejudicing

we
are prejudicing

you
are prejudicing

they
are prejudicing

Quá khứ đơn

I
prejudiced

you
prejudiced

he/she/it
prejudiced

we
prejudiced

you
prejudiced

they
prejudiced

Quá khứ tiếp diễn

I
was prejudicing

you
were prejudicing

he/she/it
was prejudicing

we
were prejudicing

you
were prejudicing

they
were prejudicing

Hiện tại hoàn thành

I
have prejudiced

you
have prejudiced

he/she/it
has prejudiced

we
have prejudiced

you
have prejudiced

they
have prejudiced

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been prejudicing

you
have been prejudicing

he/she/it
has been prejudicing

we
have been prejudicing

you
have been prejudicing

they
have been prejudicing

Quá khứ hoàn thành

I
had prejudiced

you
had prejudiced

he/she/it
had prejudiced

we
had prejudiced

you
had prejudiced

they
had prejudiced

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been prejudicing

you
had been prejudicing

he/she/it
had been prejudicing

we
had been prejudicing

you
had been prejudicing

they
had been prejudicing

Tương lại đơn

I
will prejudice

you
will prejudice

he/she/it
will prejudice

we
will prejudice

you
will prejudice

they
will prejudice

Tương lại tiếp diễn

I
will be prejudicing

you
will be prejudicing

he/she/it
will be prejudicing

we
will be prejudicing

you
will be prejudicing

they
will be prejudicing

Tương lại hoàn thành

I
will have prejudiced

you
will have prejudiced

he/she/it
will have prejudiced

we
will have prejudiced

you
will have prejudiced

they
will have prejudiced

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been prejudicing

you
will have been prejudicing

he/she/it
will have been prejudicing

we
will have been prejudicing

you
will have been prejudicing

they
will have been prejudicing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.