Postpone

Chia đông từ “postpone” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ postpone. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to postpone

Quá khứ đơn
  • postponed

Quá khứ phân từ
  • postponed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
postpone

you
postpone

he/she/it
postpones

we
postpone

you
postpone

they
postpone

Thì hiện tại continuous

I
am postponing

you
are postponing

he/she/it
is postponing

we
are postponing

you
are postponing

they
are postponing

Quá khứ đơn

I
postponed

you
postponed

he/she/it
postponed

we
postponed

you
postponed

they
postponed

Quá khứ tiếp diễn

I
was postponing

you
were postponing

he/she/it
was postponing

we
were postponing

you
were postponing

they
were postponing

Hiện tại hoàn thành

I
have postponed

you
have postponed

he/she/it
has postponed

we
have postponed

you
have postponed

they
have postponed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been postponing

you
have been postponing

he/she/it
has been postponing

we
have been postponing

you
have been postponing

they
have been postponing

Quá khứ hoàn thành

I
had postponed

you
had postponed

he/she/it
had postponed

we
had postponed

you
had postponed

they
had postponed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been postponing

you
had been postponing

he/she/it
had been postponing

we
had been postponing

you
had been postponing

they
had been postponing

Tương lại đơn

I
will postpone

you
will postpone

he/she/it
will postpone

we
will postpone

you
will postpone

they
will postpone

Tương lại tiếp diễn

I
will be postponing

you
will be postponing

he/she/it
will be postponing

we
will be postponing

you
will be postponing

they
will be postponing

Tương lại hoàn thành

I
will have postponed

you
will have postponed

he/she/it
will have postponed

we
will have postponed

you
will have postponed

they
will have postponed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been postponing

you
will have been postponing

he/she/it
will have been postponing

we
will have been postponing

you
will have been postponing

they
will have been postponing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.