Post

Chia đông từ “post” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ post. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to post

Quá khứ đơn
  • posted

Quá khứ phân từ
  • posted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
post

you
post

he/she/it
posts

we
post

you
post

they
post

Thì hiện tại continuous

I
am posting

you
are posting

he/she/it
is posting

we
are posting

you
are posting

they
are posting

Quá khứ đơn

I
posted

you
posted

he/she/it
posted

we
posted

you
posted

they
posted

Quá khứ tiếp diễn

I
was posting

you
were posting

he/she/it
was posting

we
were posting

you
were posting

they
were posting

Hiện tại hoàn thành

I
have posted

you
have posted

he/she/it
has posted

we
have posted

you
have posted

they
have posted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been posting

you
have been posting

he/she/it
has been posting

we
have been posting

you
have been posting

they
have been posting

Quá khứ hoàn thành

I
had posted

you
had posted

he/she/it
had posted

we
had posted

you
had posted

they
had posted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been posting

you
had been posting

he/she/it
had been posting

we
had been posting

you
had been posting

they
had been posting

Tương lại đơn

I
will post

you
will post

he/she/it
will post

we
will post

you
will post

they
will post

Tương lại tiếp diễn

I
will be posting

you
will be posting

he/she/it
will be posting

we
will be posting

you
will be posting

they
will be posting

Tương lại hoàn thành

I
will have posted

you
will have posted

he/she/it
will have posted

we
will have posted

you
will have posted

they
will have posted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been posting

you
will have been posting

he/she/it
will have been posting

we
will have been posting

you
will have been posting

they
will have been posting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.