Portray

Chia đông từ “portray” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ portray. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to portray

Quá khứ đơn
  • portrayed

Quá khứ phân từ
  • portrayed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
portray

you
portray

he/she/it
portrays

we
portray

you
portray

they
portray

Thì hiện tại continuous

I
am portraying

you
are portraying

he/she/it
is portraying

we
are portraying

you
are portraying

they
are portraying

Quá khứ đơn

I
portrayed

you
portrayed

he/she/it
portrayed

we
portrayed

you
portrayed

they
portrayed

Quá khứ tiếp diễn

I
was portraying

you
were portraying

he/she/it
was portraying

we
were portraying

you
were portraying

they
were portraying

Hiện tại hoàn thành

I
have portrayed

you
have portrayed

he/she/it
has portrayed

we
have portrayed

you
have portrayed

they
have portrayed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been portraying

you
have been portraying

he/she/it
has been portraying

we
have been portraying

you
have been portraying

they
have been portraying

Quá khứ hoàn thành

I
had portrayed

you
had portrayed

he/she/it
had portrayed

we
had portrayed

you
had portrayed

they
had portrayed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been portraying

you
had been portraying

he/she/it
had been portraying

we
had been portraying

you
had been portraying

they
had been portraying

Tương lại đơn

I
will portray

you
will portray

he/she/it
will portray

we
will portray

you
will portray

they
will portray

Tương lại tiếp diễn

I
will be portraying

you
will be portraying

he/she/it
will be portraying

we
will be portraying

you
will be portraying

they
will be portraying

Tương lại hoàn thành

I
will have portrayed

you
will have portrayed

he/she/it
will have portrayed

we
will have portrayed

you
will have portrayed

they
will have portrayed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been portraying

you
will have been portraying

he/she/it
will have been portraying

we
will have been portraying

you
will have been portraying

they
will have been portraying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.