Poach

Chia đông từ “poach” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ poach. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to poach

Quá khứ đơn
  • poached

Quá khứ phân từ
  • poached

Trần thuật

Thì hiện tại

I
poach

you
poach

he/she/it
poaches

we
poach

you
poach

they
poach

Thì hiện tại continuous

I
am poaching

you
are poaching

he/she/it
is poaching

we
are poaching

you
are poaching

they
are poaching

Quá khứ đơn

I
poached

you
poached

he/she/it
poached

we
poached

you
poached

they
poached

Quá khứ tiếp diễn

I
was poaching

you
were poaching

he/she/it
was poaching

we
were poaching

you
were poaching

they
were poaching

Hiện tại hoàn thành

I
have poached

you
have poached

he/she/it
has poached

we
have poached

you
have poached

they
have poached

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been poaching

you
have been poaching

he/she/it
has been poaching

we
have been poaching

you
have been poaching

they
have been poaching

Quá khứ hoàn thành

I
had poached

you
had poached

he/she/it
had poached

we
had poached

you
had poached

they
had poached

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been poaching

you
had been poaching

he/she/it
had been poaching

we
had been poaching

you
had been poaching

they
had been poaching

Tương lại đơn

I
will poach

you
will poach

he/she/it
will poach

we
will poach

you
will poach

they
will poach

Tương lại tiếp diễn

I
will be poaching

you
will be poaching

he/she/it
will be poaching

we
will be poaching

you
will be poaching

they
will be poaching

Tương lại hoàn thành

I
will have poached

you
will have poached

he/she/it
will have poached

we
will have poached

you
will have poached

they
will have poached

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been poaching

you
will have been poaching

he/she/it
will have been poaching

we
will have been poaching

you
will have been poaching

they
will have been poaching

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.