Plump

Chia đông từ “plump” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ plump. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to plump

Quá khứ đơn
  • plumped

Quá khứ phân từ
  • plumped

Trần thuật

Thì hiện tại

I
plump

you
plump

he/she/it
plumps

we
plump

you
plump

they
plump

Thì hiện tại continuous

I
am plumping

you
are plumping

he/she/it
is plumping

we
are plumping

you
are plumping

they
are plumping

Quá khứ đơn

I
plumped

you
plumped

he/she/it
plumped

we
plumped

you
plumped

they
plumped

Quá khứ tiếp diễn

I
was plumping

you
were plumping

he/she/it
was plumping

we
were plumping

you
were plumping

they
were plumping

Hiện tại hoàn thành

I
have plumped

you
have plumped

he/she/it
has plumped

we
have plumped

you
have plumped

they
have plumped

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been plumping

you
have been plumping

he/she/it
has been plumping

we
have been plumping

you
have been plumping

they
have been plumping

Quá khứ hoàn thành

I
had plumped

you
had plumped

he/she/it
had plumped

we
had plumped

you
had plumped

they
had plumped

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been plumping

you
had been plumping

he/she/it
had been plumping

we
had been plumping

you
had been plumping

they
had been plumping

Tương lại đơn

I
will plump

you
will plump

he/she/it
will plump

we
will plump

you
will plump

they
will plump

Tương lại tiếp diễn

I
will be plumping

you
will be plumping

he/she/it
will be plumping

we
will be plumping

you
will be plumping

they
will be plumping

Tương lại hoàn thành

I
will have plumped

you
will have plumped

he/she/it
will have plumped

we
will have plumped

you
will have plumped

they
will have plumped

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been plumping

you
will have been plumping

he/she/it
will have been plumping

we
will have been plumping

you
will have been plumping

they
will have been plumping

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.