Plug

Chia đông từ “plug” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ plug. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to plug

Quá khứ đơn
  • plugged

Quá khứ phân từ
  • plugged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
plug

you
plug

he/she/it
plugs

we
plug

you
plug

they
plug

Thì hiện tại continuous

I
am plugging

you
are plugging

he/she/it
is plugging

we
are plugging

you
are plugging

they
are plugging

Quá khứ đơn

I
plugged

you
plugged

he/she/it
plugged

we
plugged

you
plugged

they
plugged

Quá khứ tiếp diễn

I
was plugging

you
were plugging

he/she/it
was plugging

we
were plugging

you
were plugging

they
were plugging

Hiện tại hoàn thành

I
have plugged

you
have plugged

he/she/it
has plugged

we
have plugged

you
have plugged

they
have plugged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been plugging

you
have been plugging

he/she/it
has been plugging

we
have been plugging

you
have been plugging

they
have been plugging

Quá khứ hoàn thành

I
had plugged

you
had plugged

he/she/it
had plugged

we
had plugged

you
had plugged

they
had plugged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been plugging

you
had been plugging

he/she/it
had been plugging

we
had been plugging

you
had been plugging

they
had been plugging

Tương lại đơn

I
will plug

you
will plug

he/she/it
will plug

we
will plug

you
will plug

they
will plug

Tương lại tiếp diễn

I
will be plugging

you
will be plugging

he/she/it
will be plugging

we
will be plugging

you
will be plugging

they
will be plugging

Tương lại hoàn thành

I
will have plugged

you
will have plugged

he/she/it
will have plugged

we
will have plugged

you
will have plugged

they
will have plugged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been plugging

you
will have been plugging

he/she/it
will have been plugging

we
will have been plugging

you
will have been plugging

they
will have been plugging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.