Plod

Chia đông từ “plod” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ plod. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to plod

Quá khứ đơn
  • plodded

Quá khứ phân từ
  • plodded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
plod

you
plod

he/she/it
plods

we
plod

you
plod

they
plod

Thì hiện tại continuous

I
am plodding

you
are plodding

he/she/it
is plodding

we
are plodding

you
are plodding

they
are plodding

Quá khứ đơn

I
plodded

you
plodded

he/she/it
plodded

we
plodded

you
plodded

they
plodded

Quá khứ tiếp diễn

I
was plodding

you
were plodding

he/she/it
was plodding

we
were plodding

you
were plodding

they
were plodding

Hiện tại hoàn thành

I
have plodded

you
have plodded

he/she/it
has plodded

we
have plodded

you
have plodded

they
have plodded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been plodding

you
have been plodding

he/she/it
has been plodding

we
have been plodding

you
have been plodding

they
have been plodding

Quá khứ hoàn thành

I
had plodded

you
had plodded

he/she/it
had plodded

we
had plodded

you
had plodded

they
had plodded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been plodding

you
had been plodding

he/she/it
had been plodding

we
had been plodding

you
had been plodding

they
had been plodding

Tương lại đơn

I
will plod

you
will plod

he/she/it
will plod

we
will plod

you
will plod

they
will plod

Tương lại tiếp diễn

I
will be plodding

you
will be plodding

he/she/it
will be plodding

we
will be plodding

you
will be plodding

they
will be plodding

Tương lại hoàn thành

I
will have plodded

you
will have plodded

he/she/it
will have plodded

we
will have plodded

you
will have plodded

they
will have plodded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been plodding

you
will have been plodding

he/she/it
will have been plodding

we
will have been plodding

you
will have been plodding

they
will have been plodding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.