Plead

Chia đông từ “plead” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ plead. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to plead

Quá khứ đơn
  • pleaded

Quá khứ phân từ
  • pleaded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
plead

you
plead

he/she/it
pleads

we
plead

you
plead

they
plead

Thì hiện tại continuous

I
am pleading

you
are pleading

he/she/it
is pleading

we
are pleading

you
are pleading

they
are pleading

Quá khứ đơn

I
pleaded

you
pleaded

he/she/it
pleaded

we
pleaded

you
pleaded

they
pleaded

Quá khứ tiếp diễn

I
was pleading

you
were pleading

he/she/it
was pleading

we
were pleading

you
were pleading

they
were pleading

Hiện tại hoàn thành

I
have pleaded

you
have pleaded

he/she/it
has pleaded

we
have pleaded

you
have pleaded

they
have pleaded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been pleading

you
have been pleading

he/she/it
has been pleading

we
have been pleading

you
have been pleading

they
have been pleading

Quá khứ hoàn thành

I
had pleaded

you
had pleaded

he/she/it
had pleaded

we
had pleaded

you
had pleaded

they
had pleaded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been pleading

you
had been pleading

he/she/it
had been pleading

we
had been pleading

you
had been pleading

they
had been pleading

Tương lại đơn

I
will plead

you
will plead

he/she/it
will plead

we
will plead

you
will plead

they
will plead

Tương lại tiếp diễn

I
will be pleading

you
will be pleading

he/she/it
will be pleading

we
will be pleading

you
will be pleading

they
will be pleading

Tương lại hoàn thành

I
will have pleaded

you
will have pleaded

he/she/it
will have pleaded

we
will have pleaded

you
will have pleaded

they
will have pleaded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been pleading

you
will have been pleading

he/she/it
will have been pleading

we
will have been pleading

you
will have been pleading

they
will have been pleading

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.