Play

Chia đông từ “play” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ play. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to play

Quá khứ đơn
  • played

Quá khứ phân từ
  • played

Trần thuật

Thì hiện tại

I
play

you
play

he/she/it
plays

we
play

you
play

they
play

Thì hiện tại continuous

I
am playing

you
are playing

he/she/it
is playing

we
are playing

you
are playing

they
are playing

Quá khứ đơn

I
played

you
played

he/she/it
played

we
played

you
played

they
played

Quá khứ tiếp diễn

I
was playing

you
were playing

he/she/it
was playing

we
were playing

you
were playing

they
were playing

Hiện tại hoàn thành

I
have played

you
have played

he/she/it
has played

we
have played

you
have played

they
have played

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been playing

you
have been playing

he/she/it
has been playing

we
have been playing

you
have been playing

they
have been playing

Quá khứ hoàn thành

I
had played

you
had played

he/she/it
had played

we
had played

you
had played

they
had played

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been playing

you
had been playing

he/she/it
had been playing

we
had been playing

you
had been playing

they
had been playing

Tương lại đơn

I
will play

you
will play

he/she/it
will play

we
will play

you
will play

they
will play

Tương lại tiếp diễn

I
will be playing

you
will be playing

he/she/it
will be playing

we
will be playing

you
will be playing

they
will be playing

Tương lại hoàn thành

I
will have played

you
will have played

he/she/it
will have played

we
will have played

you
will have played

they
will have played

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been playing

you
will have been playing

he/she/it
will have been playing

we
will have been playing

you
will have been playing

they
will have been playing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.